Các điều khoản.

Hướng dẫn.

  • 1. A.
  • 2. B.
  • 3. C.
  • 4. D.
  • 5. E.
  • 6. F.

Điều khoản

Note

Kết thúc

Note